ประวัติโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

เดิมทีได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมี ร้อยตรีสิทธิพล กาญจนศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมได้ร่วมกับสภาตำบลดูกอึ่งดำเนินการขอจัดตั้งและได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนสาขาเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ. ศ. 2534 โดยมอบหมายให้นายชอบ ธาระมนต์ อาจารย์ 2 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม เป็นผู้ดูแลและประสานงาน และได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองซุ้ม อยู่ระหว่างบ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 กับบ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ต. ดูกอึ่ง กิ่ง อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ปี พ . ศ. 2539 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาและให้ชื่อว่า “ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี” โดยมีนายสง่า ไชยมัง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม รักษาการครูใหญ่โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

 

E-mail dosschool@ gmail.com