.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ? ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.68.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,447,446
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 

ประมวลภาพปีการศึกษา 2560

 

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเข้านิเทศน์ติดตามการดำเนินการด้านการบริหารงบประมาณของโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเพื่อให้มีการบริหารจัดการงบประมาณด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 Christmas and Happy New Year 2018 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระต่างประเทศ โรงเรียนดูกอึงประชาสามัคคีจัดวันคริสต์มาสและปีใหม่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมต่างประเทศ ภายในการมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อชิงของรางวัลมากมาย บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ด.อ.ส.เกมส์ ครั้งที่ 16  ด.อ.ส.เกมส์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นโดยมีนายจรูญ เวียงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งเป็นประธานในพีธี การจัดการแข่งขันกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน

วันวิทยาศาสตร์ ปี 60 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีนำนักเรียนเข้าร่ววมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันทีี 16 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่าง ๆ

วันแม่แห่งชาติอำเภอหนองฮี เมื่อวันที่ 12 สืงหาคม 2556 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองอี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และปลูกต้นดาวเรือง

วันอาเซียน  โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้นในวันที่  10  สิงหาคม  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันอาเซียน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ โดยมีนายจรูญ เวียงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เป็นประธานในพีธิเปิด โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

วันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดงาน วันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสำนึกในความรัก ความเมตตา ของแม่ที่มีต่อบุตร สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไป

แข่งขันทักษะวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าร่วมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทำงาน ทักษะทางด้านวิทยาศาตร์ให้กับนักเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เข้าร่วมการแข่งขัน

วันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันเเละทำให้วัฒนธรรมอื่นๆ เจริญขึ้น เเต่ละภาษามีระเบียบของตนเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น คนไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ควรจะรักษาระเบียบความงดงามของภาษา ซึ่งเเสดงวัฒนธรรม เเละ เอกลักษณ์ประจำชาติไว้อีกด้วย

 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดูกอึงประชาสามัคคี

 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวัน พฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการ จตุพล  ไกรยบุตรการไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

 ศึกษาดูงานโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการจตุพล ไกรยบุตร นำบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ศึกษาดูงานโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการศึกษาดูงานการจัดการขยะ มูลฝอย

ประมวลภาพปีการศึกษา 2559

เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา ฝึกความอดทน  รู้จักช่วยตนเอง  และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจต่อผู้อื่น

 วันตรุษจีน ปี 2560  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดงานวันตรุษจีนประจำปี 2560 วันตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวจีน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความคิด สติปัญญาอย่างรอบด้าน

 OPEN HOUSE 2017 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ OPEN HOUSE 2017 เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านวิวิชาชีพ สู่ฝีมือคนสร้างชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศดนตรีพื้นบ้าน นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ เด็กชายปริญญา วาธิโยธา และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง  ได้แก่นางสาวอภัญญา สุดใจ บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  เมื่อวันที่ 27 มกราคม โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 การแข่งเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี ผอ.จตุพล ไกรยบุตร นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ฝึกสอนโดย นายสุเมธ ศรีวิไล , นายวิทยา  สมผล , นายสนุทร สาระพล , นางนิพาพันธ์ บุระภา นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นายอนุชิต บุญชม และนายไกรศิษฏ์ จักรไกรฤทัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี 

ติวโอเน็ต ปี 59

กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ปราสาทหินพิมาย  วัดป่าช้าหลักร้อย  สวน 100 ไร่ เป็นกระบวนการเรียนการสอน/วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ด.อ.ส.เกมส์ ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม  2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นโดยมีนายจรูญ เวียงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งเป็นประธานในพีธี  การจัดการแข่งขันกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

English peacking 

วันมหาธีรราชเจ้า  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดวันมหาธีรราชเจ้าชึ้น   เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เพื่อฝึกเยาวชนให้มีความสามัคคีมานะอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขันและได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า " เสียชีพอย่าเสียสัตย์"โดยมีนายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2559  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 เพื่อเป็นชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนและเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ถวายอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีร่วมถวายอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีรับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าร่วมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 

วันอาเซียน  โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของวันอาเซียน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีต่าง ๆ  โดยมีนายจรูญ  เวียงแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง  เป็นประธานในพีธิเปิด  โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันเเละทำให้วัฒนธรรมอื่นๆ เจริญขึ้น เเต่ละภาษามีระเบียบของตนเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น คนไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ควรจะรักษาระเบียบความงดงามของภาษา ซึ่งเเสดงวัฒนธรรม เเละ เอกลักษณ์ประจำชาติไว้อีกด้วย 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ลูกเสือเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

วันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น เนื่องจากปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ยาเสพติดถือเป็นสิ่งที่ทำร้ายต่อเยาวชนและ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นอย่างมาก ทางประเทศต่างๆ จึงมีความพยายามร่วมกันหาทางแก้ไขหยุดยั้ง ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด รวมไปถึงการลักลอบใช้ยาเสพติด ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งในการประชุมได้มีมติเสนอให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ได้จัดพิธีไหว้ครู ขึึ้น  ครู หมายถึงผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศ ชาติความสำคัญของครูในชีวิตของคนเราถือว่า บิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก นอกจาก บิดามารดา แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มีพระคุณคล้าย บิดามารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี  ครู จึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้  อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

อบรมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน ที่ผ่านมาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ

พิธีทำบุญตักบาตร  โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารเช้าแด่พระ ภิกษุ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของไทย

อบรมการจัดการศึกษาทางเลือก โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 

 พิธีมอบรถยนต์โรงเรียน เมื่อวันที่่ 15 มิถุนายน โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีได้จัดพิธีรับมอบรถยนต์ขึ้นโดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นประธานในพิธี โดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้จัดผ้าป่าสามัคคีคืนเหย้าศิษย์เก่า ด.อ.ส. ขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้ในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อมอบให้กับโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน

วันวิสาขบูชา ปี 2559

ประชุมผู้ครอง เทอม 1/2559 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น โดยมีผอ.จตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเป็นประธานในพิธี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโรงเรียนและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกฏระเบียบในการปฏิบัติตนในการเรียน

ปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประมวลภาพปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีจัดติวสอบ Onet ปี 2558

เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีร่วมกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมจัดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรตืจาก เพื่อเป็นการหารายได้ในการจัดซื้อพาหนะเพื่อใช้ในการรับ - นักเรียน และเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา

สอบปลายภาค ปี 2558

ค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์กับการดูดาว ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ความสำคัญของดาวเคราะห์ ต่าง ๆ การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ศึกษาดูงานการศึกษาทางเลือกที่โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

วันครู ครั้งที่ 60

กลุ่มงานงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานด้านงบประมาณและพัสดุของโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกล - ผจญภัย

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมรอบกองไฟ

ปีใหม่และคริสต์มาส

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 18/12/59

ถวายเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

ร่วมงานฌาปนกิจศพ

ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านวารีเกษม

ทัศนศึกษา ปี 2558

ปั่นเพื่อพ่อ ณ อำเภอหนองฮี

วันพ่อแห่งชาติ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ถวายราชสดุดี

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 

สัปดาห์วันวิทย์

แข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2558

ค่ายพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ถวายราชสดุดี ปี 2558

ประชุมผู้ปกครอง

ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น

ประเมินกลุ่มสาระสหวิทยาเขต

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 2558

ประเมินภายใน สพม.27

ป้องกันไข้เลือดออก

ปั่นเพื่อแม่ อบต.ดูกอึ่ง

โรงเรียนสีขาว

วันแม่ 2558

วันแม่ อ.หนองฮี

อบรม DLIT

อาเซียน 2558

อำเภอหนองฮีตรวจสารเสพติด

 

 
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 
 
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
Email : dosschool@gmail.com